facebook twetter twetter twetter
. -
 • .
+
1 2 2

: 7425 : 1 : .

 1. #1
  : 34
  : Oct 2010
  : 1,598
  : 10
  :

  .

  HVIA !
  * ( ) .
  * : ! ǡ .
  * 30 .
  * ! ! .
  * 6 9 ѡ !
  * ! .
  * 3 !
  * !
  * 6 .
  * ( ) .
  * .
  * ! !
  * ! ..... ! 788 !!!! ....

  ..

  http://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__nepszoka
  (( )


  1. A disznó egy valódi hulladkevő
  2. Bármit megeszik, belertve a vizeletet, rlket, piszkot, rothadó állatok húsát, frgeket, korhadó növnyeket
  3. Kieszik más disznók, vagy állatok rákos daganatait
  4. A disznó húsa s zsírja, magába szívja a mrgeket akár a szivacs
  5. Az ő húsuk 30-szor mrgezőbb a marha s őzhúsnál
  6. Amikor a marhahúst s az őzhúst elfogyasztjuk, a hús emsztse 8-9 órába telik, kevs mreganyagot tartalmaz. Ezeket a mreganyagokat pedig, mihelyst a szervezetnkbe kerlnek, a máj leszűri. De amikor a disznóhús kerl elfogyasztásra, a húsának az emsztse csak 4 órába telik s ezáltal rövid időn bell magasabb szintű mreganyagok plnek be a szervezetnkbe.
  7. Ellenttben más emlősökkel, a disznó nem izzad, s nem verítkezik. Az izzadás lnyege hogy a mreganyagokat, kiszűrje, eltávolítsa a szervezetből. Mivel a disznó nem izzad, a mreganyagok a szervezetben maradnak s a húsában.
  8. A serts annyira mrgező, hogy csak nehezen lehet mreggel megölni.
  9. A farmerek gyakran terelik a disznókat a csörgőkígyó fszkbe, mert a disznók megeszik a kígyókat, s ha a kígyó megmarja őket a mreg semmilyen hatással nem lesz rájuk.
  10. Amikor a disznót megölik, a frgek s rovarok rettentő gyorsan megjelennek a húsán, sokkal gyorsabban, mint bármely más állat húsán. Nhány nap alatt, a disznó húsa tele lesz frgekkel.
  11. A disznó testben tucatnyi parazita található olyanok, mint a mtely(lősködő blfreg), galandfreg, kukac. Nincs olyan biztonságos hőmrsklet, amellyel ha megstjk a disznóhúst, elpusztíthatnánk a frgek tojásait, cisztáit. Azok biztonságban megmaradnak a húsban. A disznóhúsban ktszer annyi zsír található, mint a marhahúsban.
  12. 3 uncia( 0,1 kilogramm)T-bone steak(malackaraj) 8,5 gramm zsírt tartalmaz. 3 uncia disznó hússzelet 18 gramm zsírt tartalmaz. 3 uncia marha borda 11,1 gramm zsírt tartalmaz. 3 uncia sovány sertskaraj 23, 2 gramm zsírt tartalmaz.
  13. A tehnnek összetett emsztő rendszere van, ngy gyomorral. Így is több mint 24 órába telik megemsztenie a vegetáriánus ditáját amíg az tel teljesen megtisztul a mreganyagoktól. Ezzel ellenttben, a disznónak egy gyomorral, csak 4 órába telik megemszteni a mocskos ditáját ami ezrt gyorsan az összes mreganyagával egytt a húsába kerl.
  14. A disznó 30-fle olyan betegsget szállít magában, melyet az ember könnyen elkaphat.
  15. A disznó blfrgei mikroszkopikus mretűek, s egyszeri lenyelskkel befszkelik magukat a beleinkbe, izmainkba, a gerincagyba vagy az agyba. Ezt eredmnyezi a trichinosis betegsge. Tnetei a fejfájás, láz, izomfájdalmak, duzzadt szemek vagy akár fájdalmas lgzs. A tnetek nha hiányosak, de amikor jelentkeznek, megegyeznek más betegsgek tneteivel. Mint pldául a tífusz, hastífusz, reuma, gyomorhurut, agyhártyagyulladás, epehólyag betegsg vagy akut alkoholizmus.
  16. A disznó nagyon mrgező s mocskos, JHVH kszített neki egy csőhálózatot vagy csatornát, amely vgig fut mindegyik lábán s a lábai vgn egy kivezető nyílással vgződik. Ezeken a rseken keresztl csepeg ki a genny s kosz a testből, de nem elg gyorsan. Ezrt a genny nagy rsze a húsába kerl.
  17. Ezek a megalapozott indokok, biológiai tnyek melyek megmutatják neknk, hogy a disznó, fogyasztásra alkalmatlan. De egy igaz hívő nem krdőjelezi meg sosem, hogy mirt nem szabad elfogyasztani, hanem tudja, hogy JHVH megtiltotta s ezrt nem is fogja elfogyasztani.


  1. The pig eating a real waste
  2. She'll eat anything, including urine, feces, dirt, rotting animal flesh, worms, rotting plants
  3. mint other pigs, animals or cancerous tumors
  4. The pig meat and fat, absorb toxins up the sponge
  5. Their meat is 30 times more toxic to cattle and őzhúsnál
  6. When beef and őzhúst consume the meat of 8-9 hours to digest and low in toxins. These toxins and as soon as our bodies are, will filter out the liver. But when the pork is consumed, the meat of the digestion and thus only takes a higher level of toxins in our bodies are built within a short period of 4 hours.
  7. Unlike other mammals, pigs do not sweat and do not perspire. Sweating is that the toxins filter, remove from the body. As the pigs do not sweat, the toxins remain in the body and the flesh.
  8. The pork is so toxic that you can hardly poison to kill.
  9. The farmers often divert the pigs rattlesnake nest, because the pigs will eat snakes and snake bites if they poison will have no effect on them.
  10. When the pig is killed the worms and insects appear in the flesh terribly fast, much faster than any other animal flesh. In a few days, the pig meat will be full of worms.
  11. The pig's body found dozens of parasite are like flukes (parasitic intestinal worms), tapeworm, worms. There is not a safe temperature, which you fry the pork, we could destroy the worm eggs, cysts. They remain safe from the flesh. The disznóhúsban twice the amount of fat than beef.
  12. 3 ounces (0.1 kilograms) T-bone steak (pork loin) contains 8.5 grams of fat. 3 ounces pork chop contains 18 grams of fat. 3 ounces of beef ribs contains 11.1 grams of fat. 3 ounces of lean pork loin 23, 2 grams of fat.
  13. The complex digestive system of a cow has four stomachs. So for more than 24 hours to digest a vegetarian diet until the food is completely cleansed of toxins. In contrast, a pig stomach, only 4 hours to digest the diet is dirty and quickly with all the material is poison into his flesh.
  14. The pig transport includes 30 types of diseases that a man easily caught.
  15. The pig gastrointestinal nematodes microscopic in size and single lenyelskkel nested themselves in the intestines, muscles, the spinal cord or the brain. This causes the disease trichinosis. Symptoms include headache, fever, body aches, swollen eyes or painful breathing. The symptoms are sometimes incomplete, but when they occur, are the same symptoms of other diseases. Such as typhus, typhoid fever, rheumatism, gastritis, meningitis, acute gallbladder disease or alcoholism.
  16. The pig is very toxic and dirty, YHWH made him a pipe network or channel that runs through the end of each leg and an outlet opening ends of the legs. Dirt and pus dripping out of the body through these cracks, but not quickly enough. Therefore, much of the pus into the flesh.
  17. These reasonable grounds, biological facts that show us that the pig unfit for consumption. But a true believer does not question ever, so why not be eaten, but also knows that YHWH prohibited and therefore will not eat.


  1. Le cochon de manger un vritable gaspillage
  2. Elle va manger quoi que ce soit, y compris l'urine, les selles, la salet, la pourriture chair animale, les vers, les plantes en dcomposition
  3. menthe autres porcs, des animaux ou des tumeurs cancreuses
  4. La viande et la graisse de porc, absorbent les toxines l'ponge
  5. Leur viande est 30 fois plus toxique pour le btail et őzhúsnál
  6. Lorsque la viande bovine et őzhúst consomment la viande de 8-9 heures digrer et faible teneur en toxines. Ces toxines et ds que nos corps sont, seront filtrer le foie. Mais lorsque le porc est consomme, la viande de la digestion et donc ne prend un niveau plus lev de toxines dans notre corps sont construits dans une courte priode de 4 heures.
  7. Contrairement d'autres mammifres, porcs ne transpirent et ne transpirent pas. La transpiration est que le filtre de toxines, retirer du corps. Comme les porcs ne transpirent pas, les toxines restent dans le corps et la chair.
  8. Le porc est tellement toxique que vous pouvez difficilement poison pour tuer.
  9. Les agriculteurs dtournent souvent le nid porcs de serpent sonnettes, parce que les porcs mangent les serpents et les morsures de serpents si elles poison aura aucun effet sur eux.
  10. Lorsque le porc est tu les vers et les insectes apparaissent dans la chair terriblement vite, beaucoup plus vite que tout autre chair animale. Dans quelques jours, la viande de porc sera pleine de vers.
  11. Le corps de cochon trouv des dizaines de parasites sont comme des douves (vers intestinaux), parasites, vers le tnia. Il n'y a pas une temprature scuritaire, que vous faites frire la viande de porc, nous pourrions dtruire les oeufs de vers, des kystes. Ils restent l'abri de la chair. Le disznóhúsban deux fois la quantit de graisse que le buf.
  12. 3 onces (0,1 kg) de T-bone steak (filet de porc) contient 8,5 grammes de matires grasses. 3 oz ctelette de porc contient 18 grammes de matires grasses. 3 onces de ctes de boeuf contient 11,1 grammes de gras. 3 onces de maigre filet de porc 23, 2 grammes de gras.
  13. Le systme digestif complexe d'une vache a quatre estomacs. Donc, pour plus de 24 heures digrer un rgime vgtarien jusqu' ce que la nourriture est compltement nettoy de toxines. En revanche, un estomac de porc, seulement 4 heures pour digrer l'alimentation est sale et rapidement avec tout le matriel est un poison dans sa chair.
  14. Le transport des porcs comprend 30 types de maladies que l'homme attrape facilement.
  15. Les porcs nmatodes gastro-intestinaux de taille microscopique et unique lenyelskkel se imbriques dans les intestins, les muscles, la moelle pinire ou du cerveau. Cela provoque la trichinose de la maladie. Les symptmes comprennent des maux de tte, de la fivre, des courbatures, les yeux gonfls ou la respiration douloureuse. Les symptmes sont parfois incompltes, mais quand ils se produisent, sont les mmes symptmes d'autres maladies. Telles que le typhus, la fivre typhode, les rhumatismes, la gastrite, la mningite, la maladie de la vsicule biliaire aigu ou l'alcoolisme.
  16. Le cochon est trs toxique et sale, YHWH lui un rseau de canalisations ou d'un canal qui traverse l'extrmit de chaque jambe et une ouverture de sortie extrmits des pattes fait. La salet et pus gouttage hors du corps au travers de ces fissures, mais pas assez rapidement. Par consquent, une grande partie du pus dans la chair.
  17. Ces motifs raisonnables, faits biologiques qui nous montrent que le porc impropres la consommation. Mais un vrai croyant ne conteste jamais, alors pourquoi ne pas tre mang, mais sait aussi que YHWH interdite et ne sera donc pas manger.


  1. Il maiale mangiare un vero spreco
  2. Si far mangiare qualsiasi cosa, anche l'urina, le feci, sporcizia, carne in putrefazione animale, vermi, piante in decomposizione
  3. menta altri suini, animali o tumori cancerosi
  4. La carne di maiale e grasso, assorbono le tossine la spugna
  5. La loro carne 30 volte pi tossico per il bestiame e őzhúsnál
  6. Quando le carni őzhúst consumare la carne di 8-9 ore per digerire e basso contenuto di tossine. Queste tossine e appena i nostri corpi sono, si filtrare il fegato. Ma quando il maiale consumato, la carne della digestione e pertanto richiede solo un pi alto livello di tossine nei nostri corpi sono costruiti in un breve periodo di 4 ore.
  7. A differenza di altri mammiferi, i maiali non sudano e non sudare. Sudorazione che il filtro tossine, rimuovere dal corpo. Poich i suini non sudano, le tossine rimangono nel corpo e la carne.
  8. Il maiale così tossico che difficilmente si può avvelenare di uccidere.
  9. I contadini spesso deviano il nido maiali serpente a sonagli, perch i maiali mangiano i serpenti e morsi di serpente se il veleno non avr alcun effetto su di loro.
  10. Quando il maiale viene ucciso i vermi e gli insetti appaiono in carne e ossa estremamente veloce, molto pi veloce di qualsiasi altra carne animale. In pochi giorni, la carne di maiale sar pieno di vermi.
  11. Il corpo del maiale ha trovato decine di parassiti sono come trematodi (vermi intestinali parassiti), tenia, vermi. Non c' una temperatura di sicurezza, che si friggere la carne di maiale, si potrebbe distruggere le uova di vermi, cisti. Rimangono al sicuro dalla carne. Il disznóhúsban doppio della quantit di grasso dalla carne bovina.
  12. 3 once (0,1 chilogrammi) T-bone steak (lombo di maiale) contiene 8,5 grammi di grassi. 3 once braciola di maiale contiene 18 grammi di grasso. 3 once di costine di manzo contiene 11,1 grammi di grassi. 3 once di magra lonza di maiale 23, 2 grammi di grassi.
  13. Il sistema digestivo complesso di una mucca ha quattro stomaci. Così, per pi di 24 ore per digerire una dieta vegetariana fino a quando il cibo completamente ripulito dalle tossine. Al contrario, uno stomaco di maiale, solo 4 ore per digerire la dieta sporca e veloce con tutto il materiale veleno nella sua carne.
  14. Il trasporto di suini comprende 30 tipi di malattie che un uomo facilmente catturati.
  15. Il maiale nematodi gastrointestinali microscopiche dimensioni e unico lenyelskkel stessi annidati nell'intestino, i muscoli, il midollo spinale o il cervello. Ciò causa la trichinosi malattia. I sintomi includono mal di testa, febbre, dolori muscolari, occhi gonfi o respirazione dolorosa. I sintomi sono talvolta incompleti, ma quando si verificano, sono gli stessi sintomi di altre malattie. Come ad esempio il tifo, febbre tifoide, reumatismi, gastrite, la meningite, malattie della colecisti acuta o alcolismo.
  16. Il maiale molto tossico e sporco, YHWH lo una rete tubo o canale che attraversa l'estremit di ogni gamba e un'apertura di uscita estremit delle gambe fatta. Sporcizia e pus stillicidio fuori dal corpo attraverso queste crepe, ma non abbastanza in fretta. Pertanto, gran parte del pus nella carne.
  17. Questi motivi ragionevoli, fatti biologici che ci mostrano che il maiale non idonei al consumo. Ma un vero credente non mette in discussione mai, quindi perch non essere mangiati, ma sa anche che YHWH vietato e, pertanto, non si mangia.


  1. Das Schwein essen eine echte Verschwendung
  2. Sie wird alles essen, einschließlich Urin, Kot, Schmutz, Fäulnis Tierfleisch, Wrmer, verrottenden Pflanzen
  3. mint anderen Schweinen, Tiere oder Krebstumoren
  4. Das Schwein Fleisch und Fett, zu absorbieren Giftstoffe bis der Schwamm
  5. Ihr Fleisch ist 30-mal mehr giftig fr Rinder und őzhúsnál
  6. Wenn Rindfleisch und őzhúst konsumieren Fleisch von 8-9 Stunden zu verdauen und in niedrigen Giftstoffe. Diese Toxine und so schnell wie unsere Körper sind, filtert die Leber. Aber wenn das Schwein verbraucht wird, das Fleisch der Verdauung und somit dauert nur eine höhere Toxine im Körper innerhalb einer kurzen Zeitspanne von 4 Stunden gebaut.
  7. Im Gegensatz zu anderen Säugetieren, haben Schweine nicht schwitzen und schwitzen nicht. Schwitzen ist, dass die Giftstoffe Filter, aus dem Körper zu entfernen. Wie die Schweine nicht schwitzen, bleiben die Giftstoffe im Körper und das Fleisch.
  8. Das Schweinefleisch ist so giftig, dass man kaum zu vergiften, zu töten.
  9. Die Bauern lenken oft die Schweine Klapperschlange Nest, weil die Schweine Schlangen und Schlangenbissen zu essen, wenn sie Gift wird keine Auswirkungen auf sie haben.
  10. Wenn das Schwein getötet die Wrmer und Insekten werden im Fleisch furchtbar schnell, viel schneller als jedes andere Tierfleisch. In ein paar Tagen wird das Schweinefleisch sein voller Wrmer.
  11. Die Schweinekörper gefunden Dutzende von Parasiten sind wie Egel (parasitäre Darmwrmer), Bandwurm, Wrmer. Es gibt keine sichere Temperatur, die Sie das Schweinefleisch braten konnten wir die Wurmeier zerstören, Zysten. Sie bleiben sicher aus dem Fleisch. Die disznóhúsban zweimal die Menge an Fett als Rindfleisch.
  12. 3 Unzen (0,1 Kilogramm) T-Bone-Steak (Schweinelende) enthält 8,5 Gramm Fett. 3 Unzen Kotelett enthält 18 Gramm Fett. 3 Unzen von Rindfleisch Rippen enthält 11,1 Gramm Fett. 3 Unzen mageres Schweinercken 23, 2 Gramm Fett.
  13. Der Komplex Verdauungssystem einer Kuh hat vier Mägen. Also fr mehr als 24 Stunden, um eine vegetarische Ernährung zu verdauen, bis das Essen ist komplett von Giftstoffen gereinigt. Im Gegensatz dazu ist ein Schwein Magen, nur 4 Stunden zu verdauen die Nahrung ist schmutzig und schnell mit allen das Material ist Gift in sein Fleisch.
  14. Die Schweinetransport umfasst 30 Arten von Krankheiten, die ein Mann leicht gefangen.
  15. Die Schweine gastrointestinalen Nematoden mikroskopisch klein und Einzel lenyelskkel verschachtelt sich im Darm, Muskeln, des Rckenmarks oder des Gehirns. Dies bewirkt, dass die Krankheit Trichinose. Symptome sind Kopfschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen, geschwollene Augen oder Schmerzen beim Atmen. Die Symptome sind manchmal unvollständig, aber wenn sie auftreten, sind die gleichen Symptome von anderen Krankheiten. Wie Typhus, Typhus, Rheumatismus, Gastritis, Hirnhautentzndung, akute Erkrankung der Gallenblase oder Alkoholismus.
  16. Das Schwein ist sehr giftig und schmutzig, JHWH machte ihn zu einem Rohrleitungsnetz oder einen Kanal, der durch das Ende jedes Schenkels und einer Austrittsöffnung Enden der Schenkel verläuft. Schmutz und Eiter tropft aus dem Körper durch diese Risse, aber nicht schnell genug. Daher viel von dem Eiter in das Fleisch.
  17. Diese vernnftige Grnde, biologischen Tatsachen, die uns zeigen, dass das Schwein zum Verzehr ungeeignet machen. Aber ein wahrer Gläubiger nicht immer in Frage zu stellen, warum also nicht gegessen werden, aber weiß auch, dass JHWH untersagt und daher nicht essen.


  1. свиньи едят реальную отходов
  2. Она съесть что-нибудь, в том числе мочи, кала, грязи, гниющей плоти животных, червей, гниющие растения
  3. мяты другие свиньи, животные или раковые опухоли
  4. Мясо свиней и жир, поглощают токсины до губки
  5. Их мясо в 30 раз более токсичны для крупного рогатого скота и őzhúsnál
  6. Когда говядина и őzhúst потреблять мясо 8-9 часов, чтобы переварить и низким токсинов. Эти токсины, и как только наши тела, будет отфильтровывать печень. Но когда свинины потребляется, мясо пищеварения и, таким образом, только занимает более высокий уровень токсинов в нашем организме строятся в течение короткого периода, равного 4 часам.
  7. В отличие от других млекопитающих, свиньи не потеют и не потеть. Потоотделение является то, что фильтр токсины, удалить из организма. Как свиньи не потеют, токсины остаются в организме и плоти.
  8. свинины настолько токсичным, что вряд ли можно отравить, чтобы убить.
  9. фермеры часто отвлечь свиней гремучей гнездо, потому что свиньи едят змей и змеиных укусов, если они яд не будет иметь никакого влияния на них.
  10. Когда свинья убил червей и насекомых появится в плоти ужасно быстро, гораздо быстрее, чем любой другой животной плоти. Через несколько дней, свинина будет полон червей.
  11. Тело свиньи нашли десятки паразита, как сосальщики (паразитарные кишечные черви), ленточных червей, глистов. Существует не безопасная температура, которую вы жарить свинину, мы могли бы уничтожить червя яйца, цисты. Они остаются в безопасности от плоти. Disznóhúsban дважды количество жира, чем говядина.
  12. 3 унции (0,1 кг) Т-кости стейк (свиная корейка) содержит 8,5 грамма жира. 3 унции свиная отбивная содержит 18 граммов жира. 3 унции говядины ребер содержит 11,1 граммов жира. 3 унции нежирного корейки 23, 2 г жира.
  13. Комплекс пищеварительная система коровы имеет четыре желудка. Таким образом, для более чем 24 часов, чтобы переварить вегетарианскую диету до еды не полностью очищен от токсинов. В отличие от этого, свиной желудок, всего 4 часа, чтобы переварить диета грязный и быстро со всеми материала яд в его плоть.
  14. свинья транспорт включает 30 видов болезней, которые человек легко поймали.
  15. свинья желудочно-кишечные нематоды микроскопические размеры и одной lenyelskkel вложены себя в кишечнике, мышцах, спинного мозга или головного мозга. Это приводит к тому трихинеллез болезни. Симптомы включают головную боль, лихорадку, ломоту в теле, опухшие глаза или болезненные дыхание. Симптомы иногда неполный, но когда они происходят, те же симптомы других заболеваний. Такие, как тиф, брюшной тиф, ревматизм, гастрит, менингит, острого заболевания желчного пузыря или алкоголизма.
  16. свиньи очень токсичен и грязный, Иегова сделал его трубопроводной сети или канал, который проходит через конце каждой ноге и выходное отверстие концы ног. Грязь и гной капает из тела через эти трещины, но не достаточно быстро. Таким образом, большая часть гноя в плоти.
  17. Эти разумные основания, биологические факты, которые показывают нам, что свинья непригодным для потребления. Но истинный верующий не вопрос когда-либо, так почему бы не быть съеденным, но также знает, что Иегова запрещено и, следовательно, не будет есть.


  1.猪吃一个真正的浪费
  2.她会吃任何东西,包括尿液,粪便,污物,腐烂的动物肉,虫,腐烂的植物
  3.薄荷等猪,动物或癌性肿瘤
  4.猪的肉和脂肪,吸收毒素了海绵
  5.它们的肉是30倍到牛和őzhúsnál毒性更强
  6.当牛肉和őzhúst消耗8-9个小时的肉消化,低毒素。这些毒素并尽快我们的身体,将筛选出的肝脏。但是,当猪肉被消耗,消化的肉,从 而只需要在我们的身体是4小时的短时间内建造毒素一个较高的水平。
  7.不同于其他哺乳类动物,猪不出汗,不出汗。出汗是毒素过滤,清除体内。由于猪不出汗,毒素留在体内和肉 。
  8.猪肉是如此的有毒,你很难鸩杀。
  9.经常农民转移的猪窝的响尾蛇,因为猪会吃蛇,蛇咬伤,如果他们将毒药对他们没有影响。
  10.当猪杀了蠕虫和昆虫出现在肉非常快,比其他任何动物的肉要快得多。再过几天,猪的肉会充满蠕虫 。
  11.猪的体内发现几十个寄生虫都像吸虫(寄生肠虫),绦虫,蛔虫。没有一个安全的温度,你炒猪肉,我们可 能会破坏虫卵,囊肿。他们保持安全的肉。该disznóhúsban脂肪比牛肉的两倍 。
  12.3盎司(0.1千克)T骨牛排(猪里脊肉)中含有8.5克脂肪。 3盎司猪排含有18克脂肪。 3盎司牛排含有11.1克脂肪。 3盎司的瘦猪肉里脊23,2克脂肪。
  一头牛13.复杂的消化系统有四个胃。因此,超过24小时去消化吃素,直到食物完全洁净的毒素。相反,猪肚 ,只有4个小时去消化的饮食是脏的,并迅速与所有的材料是毒入他的肉体。
  14.猪运输,包括30种类型的人很容易陷入疾病。
  15.猪消化道线虫微观尺寸和单个lenyelskkel嵌套自己在肠,肌肉,脊髓或脑。这会导致该疾 病旋毛虫病。症状包括头痛,发烧,全身酸痛,眼睛肿胀或疼痛呼吸。症状有时是不完整的,但它们发生时,是其 他疾病相同的症状。如斑疹伤寒,伤寒,风湿病,胃炎,脑膜炎,急性胆囊疾病或酗酒。
  16.猪是很毒又脏,耶和华使他成为贯穿每条腿的结束和一个出口腿末端管网或通道。污垢和脓液淋漓排除体外 ,通过这些裂缝,但还不够快。因此,很多脓到肉的。
  17.这些合理的理由,那我们展示生物学事实的猪不宜食用。但是,一个真正的信徒并不怀疑过,为什么不能被 吃掉,但也知道耶和华禁止的,因此不会吃。


  1. एक असली बेकार खाने सुअर
  2. वह पशु मांस, कीड़े, सड़ पौधों सड़, मूत्र, मल, गंदगी सहित कुछ भी खा लेंगे
  3. टकसाल अन्य सूअर, जानवरों या कैंसर ट्यूमर
  4. सुअर मांस और वसा, स्पंज अप विषाक्त पदार्थों को अवशोषित
  5. उनके मांस पशु और őzhúsnál करने के लिए 30 गुना अधिक विषैला होता है
  6. मांस और őzhúst की खपत 8-9 घंटे के मांस को पचाने और विषाक्त पदार्थों को कम करने के लिए। इन विषाक्त पदार्थों के रूप में जल्द ही हमारे शरीर के रूप में, जिगर बाहर फिल्टर होगा और। सूअर का मांस सेवन किया जाता है लेकिन जब पाचन के मांस और इस प्रकार केवल 4 घंटे की एक छोटी अवधि के भीतर निर्माण कर रहे हैं जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों के एक उच्च स्तर लेता है।
  7. अन्य स्तनधारियों के विपरीत, सूअरों पसीना नहीं है और पसीना आना नहीं है। पसीना विषाक्त पदार्थों को फिल्टर, शरीर से निकाले गए है। सूअरों पसीना नहीं है के रूप में, विषाक्त पदार्थों को शरीर और शरीर में रहते हैं।
  8. पोर्क आप शायद ही मारने के लिए जहर कर सकते हैं ताकि विषैला होता है।
  वे जहर उन पर कोई असर नहीं होगा अगर सूअरों सांप और सांप के काटने खा जाएगा क्योंकि 9. किसानों अक्सर, सूअर नाग घोंसला हटाने की।
  10 सुअर को मार डाला गया है, जब कीड़े और कीड़े किसी भी अन्य पशु मांस की तुलना में बहुत तेजी से, बहुत तेजी से शरीर में प्रकट होते हैं। कुछ ही दिनों में, सुअर मांस कीड़े से भरा जाएगा।
  11. सुअर के शरीर परजीवी के दर्जनों flukes (परजीवी पेट के कीड़े), फीताकृमि, कीड़े की तरह हैं पाया। एक सुरक्षित तापमान, तुम सूअर का मांस भून है, जो हम, अल्सर कीड़ा अंडे नष्ट कर सकता है नहीं है। वे मांस से सुरक्षित रहते हैं। disznóhúsban गोमांस से वसा की दो बार राशि।
  12. 3 औंस (0.1 किलोग्राम) टी हड्डी स्टेक (पोर्क कमर) वसा के 8.5 ग्राम होता है। 3 औंस सूअर का मांस काट वसा की 18 ग्राम होता है। गोमांस पसलियों के 3 औंस वसा की 11.1 ग्राम होता है। दुबला पोर्क कमर 23 के 3 औंस, वसा की 2 ग्राम।
  एक गाय की 13. जटिल पाचन तंत्र चार पेट है। भोजन पूरी तरह से विषाक्त पदार्थों का शुद्ध है जब तक 24 घंटे से अधिक एक शाकाहारी भोजन को पचाने के लिए तो। इसके विपरीत, एक सुअर पेट, केवल 4 घंटे आहार गंदे और जल्दी से सभी सामग्री उनके शरीर में जहर है के साथ है पचाने के लिए।
  14. सुअर परिवहन के लिए एक आदमी को आसानी से पकड़ा कि रोगों के 30 प्रकार शामिल हैं।
  आकार और एकल lenyelskkel में सूक्ष्म 15. सुअर जठरांत्र नेमाटोड आंतों, मांसपेशियों, रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क में खुद को नेस्ट। यह रोग trichinosis कारण बनता है। लक्षण सिर दर्द, बुखार, शरीर में दर्द, सूजन आँखें या दर्दनाक सांस लेने में शामिल हैं। लक्षण कभी कभी अधूरे हैं, लेकिन जब वे होते हैं, अन्य बीमारियों का एक ही लक्षण हैं। इस तरह सन्निपात, टाइफाइड बुखार, गठिया, जठरशोथ, दिमागी बुखार, तीव्र पित्ताशय की थैली रोग या शराब के रूप में।
  16. सुअर है YHWH उसे प्रत्येक चरण के अंत और पैरों के सिरों को खोलने के लिए एक दुकान के माध्यम से चलाता है कि एक पाइप नेटवर्क या चैनल बनाया है, बहुत विषाक्त और गंदा है। गंदगी और मवाद नहीं बल्कि जल्दी से पर्याप्त है, इन दरारों के माध्यम से शरीर से बाहर टपकता। इसलिए, शरीर में मवाद का ज्यादा।
  17. ये उचित आधार हमें पता चलता है कि, जैविक तथ्यों कि खपत के लिए अयोग्य सुअर। लेकिन एक सच्चे विश्वास नहीं खाया जाना तो यही कारण है, कभी सवाल है, लेकिन यह भी है YHWH निषिद्ध है और इसलिए नहीं खा जाएगा जानता है कि नहीं करता है।


  1. Het varken eet een echte afval
  2. Ze zal alles eten, met inbegrip van urine, ontlasting, vuil, rottend dierlijk vlees, wormen, rottende planten
  3. mint andere varkens, dieren of kankergezwellen
  4. Het varken vlees en vet, te absorberen gifstoffen de spons
  5. Hun vlees is 30 keer meer giftig voor vee en őzhúsnál
  6. Wanneer rundvlees en őzhúst verbruiken vlees van 8-9 uur te verteren en laag in gifstoffen. Deze toxines en zodra onze lichamen zijn, zal filteren op de lever. Maar wanneer het varken wordt het vlees van de spijsvertering en aldus duurt maar een hoger gehalte aan toxinen in ons lichaam bevinden zich in een korte periode van 4 uur.
  7. In tegenstelling tot andere zoogdieren, doe varkens niet zweten en niet transpireren. Zweten is dat de giftige stoffen filter, verwijderen uit het lichaam. Aangezien de varkens geen zweet, de toxinen in het lichaam en het vlees.
  8. Het varkensvlees is zo giftig dat je nauwelijks kan vergiftigen om te doden.
  9. De boeren leiden vaak de varkens ratelslang nest, omdat de varkens zal eten slangen en slangenbeten als ze gif geen effect op hen zal hebben.
  10. Wanneer het varken wordt gedood de wormen en insecten verschijnen in het vlees ontzettend snel, veel sneller dan enig ander dierlijk vlees. In een paar dagen, zal het varken vlees vol wormen zijn.
  11. Het lichaam van de varken gevonden tientallen parasiet zijn als staartvinnen (parasitaire wormen), lintworm, wormen. Er is geen veilige temperatuur, waar u het varkensvlees bak, kunnen we vernietigen de worm eieren, cysten. Ze blijven veilig uit het vlees. De disznóhúsban tweemaal de hoeveelheid vet dan rundvlees.
  12. 3 ounces (0,1 kilogram) T-bone steak (varkenslende) bevat 8,5 gram vet. 3 ounces karbonade bevat 18 gram vet. 3 oz van rundvlees ribben bevat 11,1 gram vet. 3 oz mager varkenslende 23, 2 gram vet.
  13. Het complex spijsverteringsstelsel van een koe heeft vier magen. Dus voor meer dan 24 uur om een vegetarisch dieet te verteren tot het voedsel volledig is gereinigd van giftige stoffen. In tegenstelling, een varken maag, slechts 4 uur te verteren het dieet is vies en snel met al het materiaal is vergif in zijn vlees.
  14. Het varken vervoer omvat 30 soorten ziekten die een man gemakkelijk gevangen.
  15. Het varken maagdarmwormen microscopische grootte en enkele lenyelskkel genesteld zich in de darmen, spieren, het ruggenmerg of de hersenen. Dit zorgt ervoor dat de ziekte trichinose. Symptomen zijn onder meer hoofdpijn, koorts, pijn in het lichaam, gezwollen ogen of pijnlijke ademhaling. De symptomen zijn soms onvolledig, maar wanneer ze voorkomen, zijn dezelfde symptomen van andere ziekten. Zoals tyfus, tyfus, reuma, gastritis, meningitis, acute galblaas ziekte of alcoholisme.
  16. Het varken is zeer giftig en vies, JHWH hem een buizennetwerk of kanaal dat door het einde van elk been en een uitlaatopening van de poten loopt. Vuil en pus droop uit het lichaam door middel van deze scheuren, maar niet snel genoeg. Daarom is een groot deel van de pus in het vlees.
  17. Deze redelijke gronden, biologische feiten die ons laten zien dat het varken ongeschikt voor consumptie. Maar een ware gelovige niet ooit in twijfel, dus waarom niet gegeten worden, maar weet ook dat JHWH is verboden en zal daarom niet te eten.


  1. El cerdo comiendo un verdadero desperdicio
  2. Ella va a comer cualquier cosa, incluyendo la orina, las heces, la suciedad, la carne podrida animales, gusanos, plantas en descomposición
  3. menta otros cerdos, los animales o los tumores cancerosos
  4. La carne y la grasa de cerdo, absorben toxinas hasta la esponja
  5. Su carne es 30 veces más tóxico para el ganado y őzhúsnál
  6. Cuando la carne de őzhúst consumen la carne de 8-9 horas para digerir y bajo en toxinas. Estas toxinas y tan pronto como nuestros cuerpos son, van a filtrar el hígado. Pero cuando se consume la carne de cerdo, la carne de la digestión y por lo tanto sólo se lleva a un mayor nivel de toxinas en nuestros cuerpos se construyen dentro de un corto período de 4 horas.
  7. A diferencia de otros mamíferos, los cerdos no sudan y no transpiran. La sudoración es que el filtro de toxinas, eliminar del cuerpo. A medida que los cerdos no sudan, las toxinas permanecen en el cuerpo y la carne.
  8. La carne de cerdo es tan tóxico que apenas se puede envenenar a matar.
  9. Los agricultores a menudo desvían el nido cerdos serpiente de cascabel, porque los cerdos comen serpientes y picaduras de serpientes si el veneno no tendrá ningún efecto en ellos.
  10. Cuando se mata el cerdo los gusanos e insectos aparecen en la carne terriblemente rápido, mucho más rápido que cualquier otra carne animal. En pocos días, la carne de cerdo se llena de gusanos.
  11. El cuerpo del cerdo encontró decenas de parásitos son como trematodos (gusanos intestinales parasitarias), la solitaria, gusanos. No hay una temperatura segura, que se fríe la carne de cerdo, podríamos destruir los huevos de gusanos, los quistes. Ellos permanecen a salvo de la carne. El disznóhúsban doble de la cantidad de grasa que la carne de vacuno.
  12. 3 oz (0,1 kilogramos) de carne de buey (lomo de cerdo) contiene 8.5 gramos de grasa. 3 oz de carne de cerdo chuleta contiene 18 gramos de grasa. 3 onzas de costillas de ternera contiene 11.1 gramos de grasa. 3 onzas de lomo de cerdo magra 23, 2 gramos de grasa.
  13. El sistema digestivo complejo de una vaca tiene cuatro estómagos. Así que para más de 24 horas para digerir una dieta vegetariana hasta que la comida est completamente limpia de toxinas. En contraste, un estómago de cerdo, sólo 4 horas para digerir la dieta está sucio y rápidamente con todo el material es veneno en su carne.
  14. El transporte de cerdos incluye 30 tipos de enfermedades que un hombre atrapado fácilmente.
  15. Los cerdos nematodos gastrointestinales microscópicos en tamaño y solo lenyelskkel anidar a sí mismos en los intestinos, los músculos, la mdula espinal o el cerebro. Esto hace que la triquinosis enfermedad. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, los ojos hinchados o dolor al respirar. Los síntomas son a veces incompleto, pero cuando ocurren, son los mismos síntomas de otras enfermedades. Tales como el tifus, la fiebre tifoidea, el reumatismo, la gastritis, la meningitis, enfermedad de la vesícula biliar aguda o alcoholismo.
  16. El cerdo es muy tóxico y sucio, YHWH l una red de tubería o canal que se extiende hasta el final de cada pierna y una abertura de salida extremos de las patas hizo. La suciedad y el pus goteando fuera del cuerpo a travs de estas grietas, pero no lo suficientemente rápido. Por lo tanto, gran parte del pus en la carne.
  17. Estos motivos razonables, hechos biológicos que nos muestran que el cerdo no aptos para el consumo. Pero un verdadero creyente no pone en duda alguna vez, ¿por qu no ser comido, pero tambin sabe que YHWH prohibido y por lo tanto no va a comer.


  1. O porco come um verdadeiro desperdício
  2. Ela vai comer qualquer coisa, incluindo urina, fezes, sujeira, podridão carne animal, vermes, plantas em decomposião
  3. hortelã outros suínos, animais ou tumores cancerosos
  4. A carne de suíno e gordura, absorver as toxinas se a esponja
  5. A carne 30 vezes mais tóxico para bovinos e őzhúsnál
  6. Quando a carne de őzhúst consumir a carne de 8-9 horas para digerir e pobre em toxinas. Estas toxinas e assim que nossos corpos são, irá filtrar o fígado. Mas quando a carne de porco consumida, a carne da digestão e, assim, leva apenas um nível mais elevado de toxinas em nossos corpos são construídos dentro de um curto período de 4 horas.
  7. Ao contrário de outros mamíferos, os porcos não se preocupe e não transpirar. Suando que o filtro de toxinas, remover do corpo. À medida que os porcos não suam, as toxinas permanecem no corpo e a carne.
  8. A carne de porco tão tóxico que dificilmente voc pode envenenar a matar.
  9. Os agricultores muitas vezes desviar o ninho porcos cascavel, porque os porcos comem cobras e picadas de cobra veneno se eles não terão nenhum efeito sobre eles.
  10. Quando o porco morto os vermes e insetos aparecem na carne terrivelmente rápido, muito mais rápido do que qualquer outra carne animal. Em poucos dias, a carne de suíno será cheio de vermes.
  11. O corpo do porco encontraram dezenas de parasita são como vermes parasitas (vermes intestinais), tnia, worms. Não há uma temperatura segura, que voc fritar a carne de porco, poderíamos destruir os ovos de vermes, cistos. Eles permanecem a salvo da carne. O disznóhúsban duas vezes a quantidade de gordura do que a carne.
  12. 3 oz (0,1 kg) T-bone steak (lombo de porco) contm 8,5 gramas de gordura. 3 onas bisteca de porco contm 18 gramas de gordura. 3 onas de carne costelas contm 11,1 gramas de gordura. 3 onas de lombo de porco magra 23, 2 gramas de gordura.
  13. O sistema digestivo complexo de uma vaca tem quatro estmagos. Assim, por mais de 24 horas para digerir uma dieta vegetariana at que o alimento está completamente limpa de toxinas. Em contraste, um estmago de porco, apenas 4 horas para digerir a dieta sujo e rapidamente com todo o material veneno na sua carne.
  14. O transporte de suínos inclui 30 tipos de doenas que um homem facilmente capturados.
  15. Os suínos nematódeos gastrintestinais microscópicos em tamanho e único lenyelskkel-se aninhado nos intestinos, músculos, medula espinhal ou o crebro. Isto faz com que a doena triquinose. Os sintomas incluem dor de cabea, febre, dores no corpo, olhos inchados ou respira

 2. #2
  : 34
  : Oct 2010
  : 1,598
  : 10
  :

: 1 (0 1 )

| | Man after Death | An Hour with Ghosts | The Universe and the Quran | The Conflict between the Torah and the Quran |   | |   | |    | | | |    |